En stor andel gula, lila och blå orkideer är fotograferade på en sommaräng.

Om verksamheten

Nynäs slott är tillsammans med Öknaskolans Naturbruksgymnasium en del av Sörmlands Naturbruk, med Region Sörmland som huvudman.

Region Sörmland är huvudman

Sörmlands Naturbruk, Nynäs slott, har Region Sörmland som huvudman och ingår, som en av sex självständiga och samarbetande enheter, i verksamhetsområdet Kultur & Utbildning Sörmland. Verksamheten styrs politiskt genom Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet, Region Sörmland. 

Vår vision

Sörmlands Naturbruks ambition är att vara en växtplats för kunskap om det uthålliga naturbruket. Det innebär att med utbildning, olika former av upplevelser och pedagogiska grepp, arbeta med att öka barns, ungdomars, studerandes, medarbetares och besökares medvetenhet om förutsättningarna för ett hållbart samhälle utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv. Dessa i kombination bidrar till ett mera hållbart samhälle och hållbar livsstil.

Miljömedvetenhet och biologisk mångfald är verksamhetens viktigaste miljöaspekter.

Sörmlands Naturbruk skall bidra till hållbar utveckling genom olika utvecklingsprojekt med anknytning till naturbruk samt vara en resurs för verksamhetsområdet kultur, utbildning och friluftsliv samt övriga regionen. Öknaskolans uppdrag är att inom naturbruksområdet bedriva gymnasial och eftergymnasial utbildning samt genomföra korta eller längre kurser på uppdrag. Vidare skall verksamheten driva jord -,skogs- och viltbruk på Ökna säteri samt Nynäs egendom. Nynäs egendom med slott och naturreservatsuppdrag är att arbeta utifrån Natur och Kulturbruk Nynäs 2005 och Skötselplan för naturreservatet
(Länsstyrelsen) och Natura 2000-områden (Länsstyrelsen) samt skogsbruksplan (Skogsstyrelsen).

Detta innebär:

 • att bibehålla känslan av landskapet i hävd
 • bidra till biologisk mångfald
 • upprätthålla och utveckla upplevelsevärden
 • öka andelen besökare
 • att vara en utbildningsresurs för Öknaskolan

 

Vi vill bidra till att människor kan påverka sin livssituation och samhället.

Verksamheterna inom Kultur & Utbildning verkar därför för det hållbara demokratiska samhällets samt individens utveckling hälsa och livskvalitet genom att

 • belysa samhälleliga och mänskliga villkor och spegla samtiden
 • vara en dynamisk, angelägen, utmanande och obunden kraft på yttrandefrihetens grund
 • ge möjlighet till utbildning och bildning
 • ge alla möjlighet till natur- och kulturupplevelser och att delta i kulturlivet
 • uttrycka och främja kvalitet, kreativitet och mångfald

 

Nynäs slott bidrar till folkhälsa och individens hälsa genom att erbjuda naturupplevelser, aktiviteter, program, kursverksamhet samt måltids- och boendeupplevelser. Friluftsverksamheten bidrar till att ge besökare program, visningar, aktiviteter och service inom områdena:

 • kultur och historia
 • hälsa och rekreation
 • park och trädgård
 • naturbruk
 • friluftsliv, jakt och fiske
 • måltids- och boendeupplevelser

 

Miljöarbete

Sörmlands Naturbruk har en lång tradition av arbetet med miljö, kvalitet och hållbarhet. Redan 1989 blev Öknaskolans växtodling ekologisk i enlighet med KRAV, och successivt har olika delar inom verksamheten blivit ekologiskt godkända för att idag innefatta hela Sörmlands Naturbruks verksamhet, inklusive skolrestaurangen Ekologen.

Även skogsbruket inom Sörmlands Naturbruk har en kvalitetsmärkning i form av Forest Stewardship Counsil, FSC® C017993, sedan 2004. Detta är ett samarbete med Skogssällskapet och märkningen innebär ett främjande av ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt hållbart skogsbruk.

Sörmlands Naturbruks samtliga verksamhetsområden miljöcertifierades 2007 i enlighet med det internationella ledningssystemet ISO 14001. 

Här kan du läsa mer om miljö- och hållbarhetsarbetet inom Region Sörmland (extern länk)

 

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan

Vill du ta del av vår verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, eller andra styrdokument är du välkommen att kontakta kansli@oknaskolan.se